Over subsidie-afwijzingen gesproken

estherkokmeijerpark0

    Esther Kokmeijer, Hans Vijgen @ Park Tilburg maar er zijn er tig-tal

Er is nog wat te doen met de Provinciale afwijzing van alles wat er in Tilburg toe doet (Incubate, PARK en meer) Maar lees met mij het relaas van de adviescommissie aangaande PARK Tilburg. Helemaal. Hij staat integraal na de klik. Daar wordt toch een buitengemeen positief verhaal gehouden? Niet van de straat ook, goed geformuleerd, inhoudelijk, ze weten van hoed en rand, alles incluis mitsen en maren. Ik vind het een mooi verhaal. Die krijgen de ondersteuning die je ze zou gunnen zou je zeggen.

En dan die laatste zin:

“De inbedding in de Brabantse culturele infrastructuur wordt door de Adviescommissie als ruim voldoende beoordeeld. PARK is een opmerkelijke aanvulling op het aanbod van kunstenaarsinitiatieven en presentatie-instellingen in de provincie. Juist in een periode waarin door bezuinigingen in de kunst een aantal instellingen de deuren moest sluiten, wierp PARK zich op als een initiatief dat het tij wilde keren. [< ---!] Sinds 2013 hebben de vier plaatselijke kunstenaars/initiatiefnemers een intensief tentoonstellingsprogramma georganiseerd. Doordat zij ieder hun eigen netwerk inzetten, ontstaat inhoudelijk een vrij breed terrein aan activiteiten. PARK positioneert zich tussen de musea en de galeries. Vanuit een eigenzinnige houding die vooral op de kunstenaarspraktijk is gericht, ontwikkelt PARK zich tot een instelling die meer en meer de samenwerking met anderen opzoekt en binnen een plaatselijk en regionaal netwerk functioneert.

[…]

Artistiek
-inhoudelijk is het beleid van PARK ruim voldoende. De tentoonstellingen en aanvullende
activiteiten van PARK zijn vooral gemotiveerd door de persoonlijke keuzes van de vier kunstenaars die om de beurt verantwoordelijk zijn voor het programma. Hier ligt altijd een persoonlijke noodzaak aan ten grondslag, wat garant staat voor het belang ervan. [< ---!] Daardoor is PARK een organisatie die binnen het discours van de hedendaagse kunst een uitzonderlijke positie inneemt. [< ---!] Ze gaan niet of nauwelijks mee met trends of kunstbeschouwelijke benadering en die ingegeven zijn door overwegingen die niet in de eerste plaats vanuit de kunstenaarspraktijk worden gedacht. [< ---!] Het nadeel hiervan, in de ogen van de Adviescommissie, is dat de jaarprogrammering niet echt samenhangend is en soms wat willekeurig aandoet. In zijn geheel is het oordeel van de Adviescommissie echter ruim voldoende.

De zakelijke professionaliteit is ruim voldoende. Gesteund door de gemeente Tilburg heeft PARK met beperkte middelen en aangevuld met vriendenbijdragen en crowdfunding het hoofd boven water gehouden. PARK staat op het lovenswaardige standpunt dat in elk geval de exposerende kunstenaars een vergoeding voor hun inspanningen moeten ontvangen. [< ---!] De huidige organisatiegraad vergt veel liefdewerk. [< ---!]

De publieksstrategie is ruim voldoende.
Binnen Tilburg zijn de tentoonstellingen in PARK echte events. De openingen worden goed bezocht. Daarnaast zijn de openingstijden beperkt en de publieksopkomst navenant. Door randactiviteiten wordt het bezoek echter gestimuleerd. Met educatieprogramma’s worden ook middelbare scholieren bereikt.

Gelet op bovenstaande overwegingen en rekening houdend met het vastgestelde subsidieplafond adviseert de Adviescommissie de gevraagde subsidie niet te honoreren”

Wie zin heeft leest de rest ook.

“Incubate is uniek in zijn soort (zelfs in Nederland)” [Moet natuurlijk zijn: Europa.]

Mooiste terzijde staat bij Onomatopee. Nobele waarschuwing of verkapt dreigement?

advertentie(s)

“Enig cynisme ten aanzien van de politieke en beleidsmatige focus op publieksbereik is
Onomatopee niet vreemd. Het gevaar is aanwezig dat die houding zich tegen de instelling keert.”

Over MOTI is ze helder, snijdt wel hout:

” niet voldoende. […] geen Brabants belang […] niet voldoende […] derde naamswijziging is in 8 jaar tijd […] niet voldoende […] “

Beetje Nieuwe Instituut indachtig. Vleesch noch Visch.

brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/cultuur/nieuws-cultuur/2016/november/-/media/13368E3E01EC42A0ABA94CA1ACB1D9E6.pdf

About Jeroen Bosch 4752 Articles
Smaakmakend sinds jaar en dag: onafhankelijk kunstenaar, tentoonstellingmaker, trendbeheerder en oprichter art agent orange, artist run art agency. Eigen werk onder jeroenbosch.com Meer info zie trendbeheer.com/jeroen-bosch

3 Comments

  1. Kunstpodium T treft hetzelfde lot, met zelfs een goed/goed/goed/ruimvoldoende beoordeling:

    Kunstpodium T

    Kunstpodium T Is goed ingebed in de Brabantse culturele infrastructuur. Kunstpodium T heeft zich in het verleden bewezen als een kleine, flexibele organisatie die sterk is in het verbinden van
    uiteenlopende partners die van belang zijn binnen de keten beeldende kunst: de kunstenaars zelf, academies, presentatie-instellingen, musea enzovoort. Daarmee is een goed netwerk opgebouwd. In Brabant en daarbuiten is Kunstpodium T een begrip. De laatste twee jaar schoot Kunstpodium T enigszins door in ambitie door het programma meer internationaal (wereldwijd) te organiseren. Daardoor werd het netwerk trager en logger en konden met name de studenten van buitenlandse academies niet voldoende worden begeleid. Toen duidelijk werd dat die nieuwe opzet een te zware wissel op de organisatie trok, heeft het bestuur ingegrepen. Door terug te keren naar de kerntaak onder leiding van een nieuwe directeur is Kunstpodium T zich aan het herpakken. De
    Adviescommissie onderschrijft deze keuze en heeft er vertrouwen in dat op korte termijn de resultaten ervan zichtbaar zullen worden.

    Artistiek-inhoudelijk is het programma goed. Kunstpodium T hanteert een formule die werkt waardoor aankomende kunstenaars de afstand tussen academie en beroepspraktijk op een adequate manier kunnen overbruggen. De kunstenaars die onder leiding van een jaarcoördinator worden aangetrokken om de studenten te begeleiden, zijn succesvol in de eigen beroepspraktijk.
    De commissie heeft kennisgenomen van de beslissing om vanaf komend jaar de planning van de programmering te veranderen en onderschrijft deze keuze. Kunstpodium T zou meer verantwoordelijkheid kunnen nemen voor nazorg en studenten na afloop van het programma kunnen blijven begeleiden in een meer bestendige relatie tussen meester en leerling. Doordat het
    programma zich nu weer op Nederland en Vlaanderen richt, kan die continuïteit beter worden gewaarborgd.

    De zakelijke professionaliteit is goed. Kunstpodium T is een kleine organisatie met een loyaal team. Het bestuur heeft de accuratesse getoond om tijdig in te grijpen toen het mis dreigde te gaan. Dat waardeert de Adviescommissie als goed. Binnen de samenwerkingen met academies in binnen- en buitenland werd ook altijd een bescheiden financieel aandeel geleverd. En
    Kunstpodium T had een structurele samenwerking met Museum De Pont voor artist talks, presentaties en de Dag van de Jonge Kunstenaar. Het is de vraag of die samenwerkingen in een afgeslankte vorm behouden kunnen blijven.

    De publieksstrategie is ruim voldoende. Kunstpodium T vindt het publiek vooral onder de jonge kunstenaars en kunststudenten. De publieksstrategie is wat dat betreft effectief. Een aspect dat tot op heden in de ogen van de Adviescommissie is blijven liggen, is hoe de alumni, de jonge kunstenaars die het project hebben gevolgd, betrokken blijven bij het programma. Zij zijn immers de ambassadeurs en laten zien wat Kunstpodium T kan en wil zijn. Het plan formuleert hieromtrent wel enkele ambities, maar deze moeten nog verder worden ontwikkeld.

    Gelet op bovenstaande overwegingen en rekening houdend met het vastgestelde subsidieplafond adviseert de Adviescommissie de gevraagde subsidie niet te honoreren.

  2. ‘Maar wie op pagina 98 de beoordeling over PARK leest ziet een positief verhaal dat eindigt in een anticlimax. Het leest als een schoolrapport waarin PARK op vier criteria ‘ruim voldoende’ scoort. Omdat het eerste criterium ‘Inbedding in de Brabantse culturele infrastructuur’ dubbel telt komt de score uit op 35 punten. Het subsidieplafond ligt volgens de toelichting van de Adviescommissie ‘rond de veertig punten’. Kunstpodium T zit met 39 punten (goed, goed, goed, ruim voldoende) met de kop tegen het plafond, dus blijkbaar is die ‘rond de veertig punten’ meer dan 39.

    Deze gang van zaken valt niet de Adviescommissie Kunsten te verwijten, maar wel de politiek. Je zou alleen kunnen zeggen dat een adviescommissie zich niet in zo’n onmogelijke situatie moet laten dwingen. Als het dat vooraf had geweten.’
    https://georgeknightlang.wordpress.com/2016/11/10/petitie-kunstklimaat-brabant-over-park-tilburg/

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*